Stěhujete se zpět do Česka ze země mimo EU?

10.02.2017

Osvobození od dovozního cla a daně z přidané hodnoty při stěhování ze zahraničí

Při stěhování fyzických osob ze třetích zemí (mimo EU) do zemí EU podléhá

jejich osobní majetek celním formalitám. Při celním řízení je možné požádat příslušný celní úřad, aby stěhované věci osvobodil od dovozního cla. Pokud jsou osvobozeny od dovozního cla, jsou osvobozeny také od DPH.

Podle Nařízení Rady (ES) č. 1186/2009 o systému Společenství pro osvobození od cla je osvobozen osobní majetek:

  • který již byl v držení stěhující se osoby,
  • jedná se o nespotřebitelné věci,
  • byl užíván v místě bývalého obvyklého místa pobytu nejméně šest měsíců přede dnem, ke kterému ukončil občan obvyklý pobyt v třetí zemi a
  • je v novém místě pobytu určen ke stejnému účelu používání.

Osvobození od dovozního cla mohou využít pouze osoby, které měly místo obvyklého pobytu mimo území Společenství nepřetržitě po dobu nejméně 12 měsíců. Tuto skutečnost můžete doložit například pojištěním, nájemní smlouvou, výpisy z banky, pracovní smlouvou,..

Příslušné orgány však mohou udělit odchylku od výše uvedeného pravidla v případě, že osoba prokáže, že měla v úmyslu zdržovat se mimo území Společenství po dobu nejméně 12 měsíců.

Od dovozního cla nejsou osvobozeny alkoholické výrobky, tabák a tabákové výrobky, užitkové dopravní prostředky, předměty použitelné při výkonu povolání jiné než přenosné nástroje a přístroje potřebné k výkonu povolání.

Osobní majetek

Osobním majetkem jsou věci určené k osobnímu užívání osoby nebo pro potřeby její domácnosti a tvoří ho zejména vybavení domácnosti, jízdní kola a motocykly, osobní motorová vozidla a jejich přívěsy, obytné přívěsy, sportovní nebo rekreační plavidla a sportovní nebo rekreační letadla.

Osobní majetek tvoří dále domácí zásoby odpovídající běžnému zásobení rodiny, zvířata v zájmovém chovu a jezdecká zvířata, ale také přenosné nástroje a přístroje potřebné k výkonu povolání dané osoby. Osobní majetek nesmí povahou ani množstvím svědčit o obchodním záměru.

Celní řízení - propuštění stěhovaných věco do volného oběhu

S výjimkou mimořádných případů je osobní majetek osvobozen od dovozního cla, pokud je navržen v celním prohlášení na propuštění do volného oběhu ve lhůtě dvanácti měsíců ode dne, ke kterému osoba zahájila obvyklý pobyt na celním území Společenství.

Osobní majetek může být propuštěn do volného oběhu najednou nebo postupně.

Stěhování před ukončením pobytu ve třetí zemi

Pokud si chcete dovézt osobní majetek ještě před tím, než ukončíte pobyt mimo území Společenství, můžete se nechat v celním řízení zastoupit na základě plné moci. (Více informací o zastupování v celním řízení se můžete dočíst v čl. 5 a čl. 64, odst. 1 a 2 Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92. Osobní majetek bude osvobozen, pokud písemně Vy nebo Váš zástupce prohlásíte, že na území Společenství obvyklý pobyt skutečně zahájíte, a to do šesti měsíců. Celní úřad pak zajistí celní jistotu - clo a DPH. Peníze zůstanou na účtu celního úřadu a jakmile doložíte místo obvyklého pobytu na území Společenství, budou Vám peníze za složenou celní jistotu vráceny.

zdroj: Celní správa ČR